Ποιότητα & Ασφάλεια

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΞΕΝΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΛΠΑΠΑΣ Α.Ε.&ΞΕΝΕΞ ΣΤΗΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.

 

Το όραμα των εταιρειών  είναι η καθιέρωσή τους στην αγορά με βάση την ικανοποίηση των πελατών της, των προμηθευτών, των συνεργατών, των εργαζομένων,  αλλά και του κοινωνικού χώρου που επηρεάζεται από τη λειτουργία της. Οι εταιρείες δεσμεύονται να παρέχουν στους πελάτες τους προϊόντα / υπηρεσίες σταθερής ποιότητας μέσω της εφαρμογής του Σ Δ Πκατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών τωνεταιρειών για την καθιέρωση της βέλτιστης οργανωτικής δομής και διαδικασιών λειτουργίας.

Η Διοίκηση των εταιρειών δηλώνει ότι δεσμεύεται:

 • να γνωστοποιήσει σε όλο το προσωπικό την Πολιτική Ποιότητας, τους Ποιοτικούς Στόχους, τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τα προϊόντα που παράγει, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι έγιναν κατανοητά και αποδεκτά από όλους
 • να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής και της επίτευξης των στόχων ποιότητας
 • να μεριμνά συνεχώς για την παροχή των πόρων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων ποιότητας

 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η πολιτική ποιότητας των εταιρειών, στοχεύει στην:

 • ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της όσον αφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες  υπηρεσίες
 • συμμόρφωση των προϊόντων με πρότυπες εξωτερικές προδιαγραφές
 • συμμόρφωση  με τη Νομοθεσία
 • Συνεχή  βελτίωση  του Σ.Δ.Π.,  των προϊόντων και υπηρεσιών και των λειτουργιών μέσω κατάλληλων βελτιωτικών ενεργειών

Οι  αντικειμενικοί στόχοι ποιότητας που έχει θέσει οι εταιρείες, είναι:

 • Αύξηση των πωλήσεων
 • Αύξηση των πιστών πελατών της εταιρίας
 • Αύξηση  του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
 • Μείωση των μη συμμορφώσεων
 • Μείωση των παραπόνων από πελάτες

Οι  αντικειμενικοί στόχοι ποιότητας παρακολουθούνται, μέσω των δεικτών ποιότητας,  από τον Προϊστάμενο  Διαχείρισης  Ποιότητας, τα αρμόδια στελέχη  και από την  Ανασκόπηση  του Σ.Δ.Π.  από τη Διοίκηση.

Η παρούσα πολιτική θα ανασκοπείται προκειμένου να εξασφαλίζεται η καταλληλότητά της.

 

Αυλώνας, 08-08-2018

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Αναστάσιος Κιούλπαπας

© 2017 XENEX - All rights reserved